Boys Varsity Basketball · Boys Basketball Varsity v Elitzur Rehovot 12-4-18